Fizjoterapeuta samodzielnym zawodem medycznym

31 maja 2016 r. weszła w życie ustawa o zawodzie fizjoterapeuty. Od tej chwili zawód ten jest samodzielnym zawodem medycznym.

Celem ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2015 r., poz. 1994 r.) jest zagwarantowanie odpowiedniej jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez ustalenie zakresu kwalifikacji niezbędnych do wykonywania tego zawodu. Ponadto ustawa reguluje zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty, w tym uzyskiwania prawa wykonywania zawodu, kształcenia zawodowego i podyplomowego oraz odpowiedzialności zawodowej fizjoterapeutów.

Po ukończeniu specjalizacji oraz zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Fizjoterapeutów, fizjoterapeuci będą mogli uzyskać tytuł specjalisty potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych.

Ustawa wprowadza także Samorząd Zawodowy Fizjoterapeutów. Przynależność do Samorządu Zawodowego jest obowiązkowa. Samorząd jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań. Jednostką organizacyjną Samorządu, posiadającą osobowość prawną, jest Krajowa Izba Fizjoterapeutów. Organami Krajowej Izby Fizjoterapeutów są: Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów, Krajowa Rada Fizjoterapeutów, Komisja Rewizyjna, Wyższy Sąd Dyscyplinarny, Sąd Dyscyplinarny oraz Rzecznik. Nadzór nad działalnością Samorządu będzie sprawował Minister Zdrowia.

Zawód fizjoterapeuty do 31 maja 2016 r. nie był w Polsce zawodem regulowanym. Działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług fizjoterapeutycznych mógł założyć każdy, a dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje w zakresie fizjoterapii były wymagane tylko przy podpisywaniu kontraktu z NFZ.

Top